ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dominus Cervix International B.V., gevestigd te Valkenswaard.

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden bestaan uit:

 1. Algemene Voorwaarden
 2. Aanvullende Algemene Voorwaarden voor transacties via onze webshop

 

 1. Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: Definities

 

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden van “DCI”;
 2. DCI: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dominus Cervix International B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Valkenswaard, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53451996, en alle aan haar gelieerde ondernemingen.
 3. Koper/consument. iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen en/of diensten afneemt van DCI, dan wel met wie DCI een Overeenkomst aangaat of met wie DCI in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen DCI en Koper ter zake de levering van goederen en/of diensten, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Schriftelijk: berichtgeving via papier en/of via email;

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen en overeenkomsten tussen DCI en Koper, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle opvolgende aanbiedingen, offertes, adviezen en Overeenkomsten, hoe ook tot stand gekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop) voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Offertes van DCI gelden voor een periode van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Na afloop van de termijn komt de aanbieding c.q. de offerte automatisch te vervallen en kan daar geen rechten meer aan worden ontleend.
 5. Aan reclamemateriaal, brochures, verkoopdocumentatie e.d. kunnen geen rechten worden ontleend.
 6. Aanbiedingen en offertes van DCI zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk en dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht c.q. het aangaan van een Overeenkomst. Het staat DCI vrij om zonder opgave van redenen gegeven opdrachten niet te aanvaarden, althans om Overeenkomsten niet te sluiten.

 

Artikel 3: Overeenkomst

 

 1. Overeenkomsten betreffende de levering van goederen en/of diensten komen tot stand na een (schriftelijke) (opdracht) bevestiging van DCI aan Koper dan wel na (begin van) de feitelijke uitvoering van de Overeenkomst door DCI dan wel door een andere (stilzwijgende) aanvaarding door DCI.
 2. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 3. Koper is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan DCI verstrekte informatie. DCI is niet aansprakelijk bij onjuistheden in de informatie door, namens of in opdracht van Koper verstrekt. DCI is niet verplicht de van Koper of via deze van derden ontvangen informatie te toetsen, en mag uit gaan van de juistheid ervan. Koper vrijwaart DCI met betrekking tot het vorenstaande, voor de uit onjuistheden in de informatie voortkomende aanspraken, ook van derden.

 

Artikel 4: Leveringen

 

 1. Goederen worden geacht door DCI te zijn geleverd en door Koper te zijn aanvaard ‘franco huis/DDP’: zodra de goederen -waarvoor DCI het transport verzorgt c.q. laat verzorgen- zijn aangekomen bij het in de (order)bevestiging en transportdocument genoemde afleveradres, zijn gelost en vervolgens door Koper in ontvangst zijn genomen door ondertekening van het transportdocument, afleveringsbon of ander soortgelijk document.
 2. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering van goederen ‘franco huis/DDP’.
 3. Indien is overeengekomen dat levering plaatsvindt op een bepaald afleveradres, bepaalt DCI de wijze van verzending c.q. aflevering. De bezorgkosten worden alsdan bij Koper in rekening gebracht.
 1. Vanaf het moment van levering komen de goederen voor rekening en risico van Koper.
 2. DCI is te allen tijde gerechtigd om deelleveringen te verrichten.
 3. Alle (leverings)termijnen worden door DCI bij benadering vastgesteld en worden nimmer als fatale termijn aangemerkt. DCI zal zich inspannen de opgegeven of overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk na te komen.
 4. Indien DCI op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering mogelijk in de weg staat, treedt zij in overleg met Koper. Koper heeft nimmer recht op enige schadevergoeding ter zake een te late levering.

 

Artikel 5: Prijzen en betalingen

 

 1. Alle prijzen zijn in Euro en exclusief btw, tenzij anders is vermeld.
 2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum.
 3. Het factuurbedrag dient te worden voldaan zonder enige inhouding of verrekening. DCI behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om vooruitbetaling te verlangen.
 4. Indien na het sluiten van de Overeenkomst omstandigheden optreden die invloed hebben op de kostprijs, zoals veranderingen in de prijzen van grondstoffen of in de te leveren goederen zelf, in lonen, in valutakoersen, in- en uitvoerrechten etc., dan is DCI gerechtigd die prijswijzigingen aan Koper door te berekenen.
 5. Koper is niet gerechtigd om zijn (betalings) verplichtingen jegens DCI op te schorten.
 6. Indien betaling binnen de geldende termijn uitblijft, is Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een contractuele rente verschuldigd van 2% bovenop de alsdan geldende wettelijke (handels)rente. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper, welke kosten worden vastgesteld op grond van het Besluit Incassokosten (Besluit-BIK).
 7. Betalingen strekken tot voldoening vooreerst van renten en kosten en vervolgens van de oudste openstaande hoofdsom(men), ook indien Koper te dien aanzien anders aangeeft.
 8. Koper zal op eerste verzoek en ten genoegen van DCI (genoegzame) zekerheid verstrekken voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens DCI. Indien Koper niet direct aan een daartoe strekkend verzoek van DCI voldoet, is laatstgenoemde gerechtigd de levering van goederen en/of diensten onmiddellijk op te schorten en is Koper in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

 

Artikel 6: Licentie software

 

 1. DCI verleend aan Koper een niet-exclusief en niet overdraagbare gebruiksrecht tot intern gebruik van de software horende bij de goederen met inbegrip van de bijbehorende documentatie en eventuele materialen waarop de software is vastgelegd, overeenkomstig haar bestemming bij Koper alsmede op de locatie en door het maximum aantal gebruikers geïndiceerd in de overeenkomst gedurende de looptijd van de overeenkomst. Voor zover niets over locatie en aantal gebruikers is overeengekomen, geldt de locatie waar de implementatie is uitgevoerd en het aantal gebruikers dat op het moment van eerste gebruik is aangesloten, als locatie en aantal gebruikers waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.
 2. Het gebruiksrecht op de software van Koper eindigt bij beëindiging van de overeenkomst.
 3. Koper is gerechtigd om, eventueel met voorbijgaan aan hetgeen hiervoor bepaald, indien de apparatuur door storingen geheel of gedeeltelijk buiten werking is, de software op vervangende apparatuur te gebruiken ongeacht waar deze apparatuur is opgesteld.

Artikel 7: Updates software

 

 1. DCI verbindt zich tot het verstrekken van updates voor de (standaard)software zoals geleverd op de goederen. Het verstrekken van updates vindt echter alleen plaats indien de door Koper verschuldigde licentievergoedingen zijn voldaan. Wat het gebruiksrecht van de updates betreft komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen van de overeenkomst van toepassing zijn.
 2. DCI verplicht zich om gedurende de overeenkomst gebreken van de (standaard)software in een eerstvolgende update, of zo snel als technisch mogelijk, te herstellen of te doen herstellen.
 3. Koper is verplicht om updates binnen drie (3) maanden te (laten) installeren. Indien de laatste update niet binnen die termijn is geïnstalleerd, dan kunnen eventuele extra kosten welke DCI maakt voor het onderhoud en/of reparatie als gevolg van de achterstallige installatie in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

 

 1. DCI behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde goederen voor, totdat alle vorderingen van DCI op Koper, uit welke hoofde dan ook, met inbegrip van rente en kosten, volledig zijn voldaan. Eerst na volledige betaling van alle vorderingen vindt eigendomsoverdracht van de geleverde goederen plaats.
 2. Indien door DCI geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen ter zake waarvan DCI zich de eigendom van de geleverde goederen heeft voorbehouden, is DCI gerechtigd, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, en wordt DCI voor zover nodig, reeds nu voor alsdan onherroepelijk door Koper daartoe gemachtigd, haar zaken terug te nemen en is Koper verplicht DCI in dat kader toegang te verlenen tot alle voor hem toegankelijke en/of in gebruik zijnde ruimten en terreinen, één en ander onverminderd het recht van DCI om van Koper (volledige) schadevergoeding te vorderen.
 3. Het is Koper verboden op de door DCI geleverde en nog niet betaalde zaken een pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen noch deze zaken te bezwaren met enig ander (beperkt) recht.

Artikel 9: Reclameren

 

 1. Direct bij levering dienen de geleverde goederen door Koper op gebreken en hoeveelheid te worden gecontroleerd.
 2. Klachten over door DCI geleverde goederen en/of diensten dienen binnen 5 dagen na levering van de betreffende goederen en/of diensten schriftelijk en onder opgave van de aard van de klachten/gebreken, aan DCI kenbaar zijn gemaakt, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens DCI ter zake (beweerdelijke) gebreken vervalt.
 3. Geringe beschadigingen/afwijkingen die de gebruiksmogelijkheid van de goederen niet (wezenlijk) beïnvloeden kunnen niet als gebrek worden aangemerkt.
 4. Een klacht schort de betalingsverplichting van Koper jegens DCI niet op.
 5. Koper is verantwoordelijk voor de gevolgen van onduidelijkheid en/of tegenstrijdigheid van door hem aan DCI verstrekte informatie die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 10: Garantie en aansprakelijkheid

 

 1. DCI staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen en/of diensten in overeenstemming met hetgeen Koper op grond van de overeenkomst mag verwachten.
 2. Afwijkingen ten aanzien van geleverde goederen welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot enige aanspraak/vordering op DCI, noch leiden tot de plicht van DCI tot vervanging van de geleverde goederen.
 3. De aansprakelijkheid van DCI is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van DCI wordt uitbetaald. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden op grond van genoemde verzekering, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van DCI beperkt tot de factuurbedragen die door DCI ter zake de opdracht c.q. Overeenkomst in rekening is gebracht en tijdig is voldaan.
 4. DCI is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik door Koper van de geleverde goederen, bijvoorbeeld ingeval schade of een gebrek aan de goederen is ontstaan als gevolg van onjuist gebruik of indien Koper en/of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de goederen ofwel de goederen hebben aangewend voor doeleinden waarvoor deze niet zijn bestemd.
 5. DCI is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, groei- en bloeischade, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade e.d.
 6. Koper vrijwaart DCI voor alle aanspraken van derden verband houdende met de Overeenkomst.
 7. Iedere vordering op DCI, tenzij deze door haar is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 11: Intellectueel eigendom

 

 1. De auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de software komen uitsluitend toe aan DCI, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Niets in deze algemene voorwaarden of een overeenkomst strekt tot algehele of gedeeltelijke overdracht van zodanig recht aan Koper. Koper erkent deze rechten van DCI en zal zich onthouden van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten. Koper zal de software en/of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 2. Het is Koper niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de software te verwijderen.
 3. Het is DCI toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de intellectuele eigendom van de software. Indien DCI door middel van technische bescherming de software heeft beveiligd, is het Koper niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 4. Deze algemene voorwaarden of een overeenkomst verplicht DCI niet tot levering of overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht ter zake van de (standaard)software, noch verplichten deze Koper tot levering of overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht ter zake van software.
 5. Indien onverhoopt mocht blijken dat door ons aan Koper gelicentieerde software inbreuk maakt op een in Nederland geldend intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht en Koper te dier zake wordt aangesproken, is Koper verplicht DCI daarvan terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Koper zal DCI alle kopieën verstrekken van alle correspondentie en het verweer tegen een dergelijke rechtsvordering alsmede alle onderhandelingen teneinde tot een schikking te komen, zullen uitsluitend gevoerd worden door DCI. DCI zal alsdan naar eigen keuze ófwel alsnog het recht de software te gebruiken, ófwel de software op eigen kosten zodanig wijzigen dat dit geen inbreuk meer maakt, ófwel vervangende computerprogrammatuur met een gelijke functionaliteit als de software leveren die geen inbreuk maken, ófwel Koper, na teruggave/overdracht van de software, de licentievergoeding of ontwikkelingskosten restitueren onder aftrek van een redelijke vergoeding voor de periode dat Koper de software ter beschikking heeft gehad en tevens alle door Koper gemaakte redelijke kosten in het kader van het voeren van verweer en/of het zoeken naar – al dan niet op tijdelijk- vervangende programmatuur op eerste verzoek van Koper daartoe vergoeden. Ter zake van inbreuk op een recht van intellectuele eigendom buiten Nederland zal Koper tegen DCI geen enkele aanspraak kunnen doen gelden en geen enkele vordering hebben.

Artikel 12: Overmacht

 

 1. Ingeval DCI door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand een maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is. In geval van overmacht heeft Koper geen recht op enige (schade)vergoeding.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van DCI onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming in redelijkheid niet van DCI kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst was te voorzien. Tot die omstandigheden worden onder andere gerekend: stakingen, stagnatie of andere (interne) problemen bij DCI of door haar ingeschakelde derden, of door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 13: Ontbinding

 

 1. DCI is gerechtigd, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of haar recht om haar verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden: (i) indien het faillissement of de surseance van betaling van Koper wordt aangevraagd of uitgesproken, of; (ii) indien Koper zijn bedrijfsuitoefening staakt, zijn onderneming (deels) wordt overgedragen, geliquideerd of stilgelegd, of; (iii) indien Koper niet langer in staat moet worden geacht zijn verplichtingen na te komen, of; (iv) indien Koper tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst.
 2. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van DCI op Koper direct opeisbaar.

Artikel 14: Bescherming persoonsgegevens

 

 1. Koper kan in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen, persoonsgegevens over Koper en/of personen die verbonden zijn aan en/of werkzaam zijn bij of voor Koper (laten) verwerken door DCI. DCI zal hierbij zorg (laten) dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de (computer)systemen of infrastructuur van DCI bevinden. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. DCI gaat zorgvuldig om met de door Koper verstrekte persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Koper, en worden niet aan derden verstrekt, behoudens in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst en/of de gevallen waarin DCI hiertoe krachtens de op dat moment toepasselijke wet- en regelgeving en/of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 3. Ingeval van een Datalek zal DCI, indien dat noodzakelijk en redelijkerwijs mogelijk is, medewerking verlenen aan Koper zodat deze tijdig kan voldoen aan een op haar rustende meldplicht overeenkomstig hetgeen bepaald in de AVG.
 4. Koper is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en vrijwaart DCI voor kosten en schade als gevolg van aanspraken van derden in verband met het niet-naleven door Koper van de AVG.

 

Artikel 15: Overige bepalingen

 

 1. In het geval een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. DCI zal dan een nieuwe bepaling opstellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 2. DCI is gerechtigd om eventuele vorderingen van Koper op DCI uit welke hoofde dan ook te verrekenen met vorderingen van DCI op Koper uit welke hoofde dan ook.
 3. Koper is niet gerechtigd om door DCI geleverde goederen en/of diensten te gebruiken en/of te verhandelen in strijd met wet- en regelgeving.
 4. DCI is gerechtigd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 5. Ingeval er sprake is van enige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Koper, is de Koper aan DCI zonder rechterlijke tussenkomst, een boete verschuldigd van 10% van de totale althans de maximale prijs die met de Overeenkomst is gemoeid. De boete komt DCI toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen.
 6. De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Koper niet aan een derden worden overgedragen, tenzij DCI daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

 

 1. Op de rechtsverhouding tussen DCI en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Voor zover dwingend rechtelijke regels niet anders voorschrijven, zullen geschillen tussen DCI en Koper worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter bij het arrondissement waarin DCI is gevestigd.

 

 1. Aanvullende Algemene Voorwaarden voor transacties via onze Webshop

 

In deze aanvullende algemene voorwaarden is een regeling opgenomen  over een (eventueel) herroepingsrecht voor een consument indien sprake is van een aankoop via onze webshop.

Artikel 17: Geen herroepingsrecht:

 

 1. 1. Op grond van het bepaalde in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek heeft een consument geen herroepingsrecht bij een koop op afstand bij:
 2. een overeenkomst waarbij de prijs van de zaken of diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen;
 3. een overeenkomst waarbij de consument de handelaar specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van:
 4. aanvullende dienstverlening waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht;
 5. de levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren;
 6. een overeenkomst die is gesloten tijdens een openbare veiling;
 7. een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien:
 8. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 9. de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de handelaar de overeenkomst is nagekomen;
 10. een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien;
 11. een consumentenkoop betreffende:
 12. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 13. de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 14. de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 15. de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
 16. de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
 17. de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 18. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;
 19. de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

 

Artikel 18: Herroepingsrecht op grond van het bepaalde in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek:

1    Bij producten:

 1. De afnemer als consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Wij mogen de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid a genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 3. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 4. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

2      Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. DCI mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 

Artikel 19:  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 

 1. Indien DCI de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien DCI de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen

Artikel 20:  Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd:

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 20.1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als DCI de consument niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 21:  Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten daarvan:

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van veertien dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen door middel van mail aan het adres  info@nexusinfinity.net
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 23.1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) DCI. Dit hoeft niet als DCI heeft  aangeboden het product zelf af  te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door DCI verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als DCI niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of alDCIj aangeeft de kosten zelf  te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Artikel 22:  Verplichtingen voor DCI bij herroeping:

 1. Als DCI de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt DCIj na ontvangst van de melding van herroeping onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. DCIj vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door DCI in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt. Tenzij DCI aanbiedt het product zelf af te halen, mag DCI wachten met terugbetalen tot DCI het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. DCI gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als door de consument is gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft DCI de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

This page is written in Dutch and upheld by Dutch law.